Algemene Voorwaarden

Laatste bewerking:
2 januari 2019

De algemene bepalingen en leveringsvoorwaarden van Gids Patrick.

Op al mijn diensten zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Gids Patrick is onderdeel van Stonehenge Creations en staat ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 56647875.

Algemene bepalingen.
 1. Een stadswandeling met Gids Patrick.
  Een stadswandeling met Gids Patrick is een door Stonehenge Creations georganiseerde wandeling (te voet) door het centrum van Den Haag, waarbij de route, inhoud en de duur door Gids Patrick is samengesteld en bepaald. Stonehenge Creations behoudt zich het recht voor te allen tijde de route, inhoud en/of lengte van de wandeling te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. Deelname aan een stadswandeling met Gids Patrick.
  Het nuttigen van alcohol en/of andere verdovende middelen is voorafgaand aan en tijdens een stadswandeling met Gids Patrick niet toegestaan, tenzij dit van te voren is besproken met Gids Patrick en hij hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

  Gids Patrick is gerechtigd zonder opgaaf van redenen opdrachten en opdrachtgevers te weigeren. Ook kan hij te allen tijde deelnemers de toegang tot de wandeling ontzeggen of de wandeling staken. Hiervoor kan geen restitutie van gelden plaatsvinden.

  Deelnemers aan een stadswandeling met Gids Patrick dienen minimaal 14 (veertien) jaar oud te zijn. Bij besloten wandelingen kan in voorafgaand en onderling overleg met de organisatie eventueel van deze leeftijdsgrens worden afgeweken zulks ter beoordeling van Gids Patrick. Deelnemers jonger dan 16 (zestien) jaar dienen te allen tijde begeleid te worden door een volwassene. Deelname is in alle gevallen onder volledige verantwoordelijkheid van de begeleidende volwassene. Gids Patrick aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande deelnemers jonger dan de aangegeven minimale leeftijd.

 3. Aansprakelijkheid en eigen risico.
  Deelname aan stadswandelingen met Gids Patrick geschiedt geheel op eigen risico. Stonehenge Creations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die door de deelnemer en/of opdrachtgever direct of indirect wordt geleden tijdens dan wel als direct of indirect gevolg van deelname aan de stadswandeling wordt geleden.

  De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart Stonehenge Creations voor alle aanspraken van derden op in gevallen waarin de klant (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is. De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart te dier zake Stonehenge Creations volledig en onvoorwaardelijk.

Open inschrijvingen.

Onder open inschrijvingen wordt verstaan alle wandelingen die Gids Patrick op gezette tijden organiseert zonder dat hier een specifieke aanvraag voor is gedaan. Op deze wandelingen kunnen individuen zich inschrijven via de website(s) van Gids Patrick of via een van zijn partners.

De kosten voor deelname aan een open inschrijving zijn van te voren per wandeling vastgesteld en voor leeftijden en via alle verkoopkanalen gelijk. Groepskortingen zijn bij open inschrijvingen niet van toepassing en worden derhalve ook niet gehanteerd.

 1. Reserveren voor een stadswandeling op open inschrijving.
  Inschrijven / aanmelden voor een open inschrijving kan uitsluitend via de website(s) van Gids Patrick, dan wel via een van zijn verkooppartners en tot uiterlijk één uur voor aanvang van de desbetreffende wandeling tenzij deze wandeling reeds is geannuleerd of volgeboekt. Wanneer een deelnemer direct bij Gids Patrick boekt, zal de reservering te allen tijde per e-mail worden bevestigd. Deze bevestiging geldt als overeenkomst tussen beider partijen betreffende de te leveren dienst(en). Bij boekingen via een van zijn verkooppartners gelden de boekingsregels van de desbetreffende partner.

  Een aanmelding is pas definitief als de reservering door de deelnemer is betaald. Gids Patrick biedt hiervoor verschillende betaalmogelijkheden via zijn website(s). In het geval van contante, credit card en pin-betalingen is deelname pas definitief als de deelnemer dit bedrag vlak voor aanvang van de wandeling aan Gids Patrick heeft voldaan.

 2. Aanvang van een stadswandeling met Gids Patrick.
  Alle wandelingen van Gids Patrick starten op de van te voren aangegeven tijd en locatie. Er wordt tot maximaal 10 (tien) minuten na de aangegeven starttijd gewacht op eventuele laatkomers. Hierna is deelname niet meer mogelijk. Hiervoor kan geen restitutie van gelden plaatsvinden.

 3. Annuleringen vanuit de deelnemer en No-Shows.
  Een deelnemer kan zijn reservering tot uiterlijk 2 (twee) uur voor aanvang van de wandeling uitsluitend per e-mail zonder opgaaf van redenen annuleren door te antwoorden op de bevestigingsmail. Eventueel reeds betaalde gelden zullen binnen 14 (veertien) dagen door Stonehenge Creations worden teruggestort op een door de deelnemer aan te geven bankrekeningnummer. Annuleringen binnen 2 (twee) uur voor aanvang zullen door Gids Patrick worden behandeld als een No-Show.

  Wanneer een deelnemer zonder voorafgaande berichtgeving verstek laat gaan (No-Show) vervalt het recht op deelname en zal er in geen geval enige restitutie van gelden plaatsvinden. Indien de deelnemer op een later moment alsnog wil deelnemen, zal hij/zij een nieuwe reservering moeten plaatsen en deze opnieuw moeten betalen.

 4. Annuleringen vanuit Gids Patrick.
  Een wandeling op open inschrijving kan alleen doorgang vinden bij een deelname van minimaal vier (4) personen. Indien dit aantal niet gehaald wordt, behoudt Gids Patrick zich het recht voor de wandeling te annuleren. Deelnemers worden tot uiterlijk één (1) uur voor aanvang van een dergelijke annulering per e-mail op de hoogte gesteld. In gezamenlijk overleg zal er dan een nieuwe datum voor deelname gekozen worden dan wel restitutie van gelden plaatsvinden indien de deelnemer reeds (elektronisch) heeft betaald.

  Indien er via een van de verkooppartners is geboekt, gelden de verkoop- en annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende verkooppartner.

  Bij afgegeven weeralarm en/of in het geval dat Gids Patrick meer dan 50% van de route niet kan bewandelen vanwege afzettingen zal de wandeling op boven genoemde wijze worden geannuleerd.

  Bij ziekte van Gids Patrick zal de wandeling worden geannuleerd. Omdat het een eenmanszaak zonder personeel betreft, kan er geen vervanger worden ingezet. In gezamenlijk overleg zal er dan een nieuwe datum voor deelname gekozen worden dan wel restitutie van gelden plaatsvinden indien de deelnemer reeds (elektronisch) heeft betaald.

  In alle andere gevallen zal de stadswandeling met Gids Patrick, ongeacht het weer, doorgang vinden.

  Stonehenge Creations aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van eventueel geleden schade door deelnemer ten gevolge van een dergelijke annuleringen in de breedste zin van het woord.

Besloten wandelingen.

Onder een besloten wandeling wordt verstaan het organiseren en uitvoeren van een stadswandeling met Gids Patrick op een datum en tijdstip die specifiek door de opdrachtgever zijn verzocht. Deze wandelingen zijn uitsluitend toegankelijk voor deelnemers die door de opdrachtgever zelf zijn aangedragen. De organisatie, aanvaarding en inhoud van een besloten wandeling zijn ter beoordeling van Gids Patrick, gebaseerd op zijn persoonlijke beschikbaarheid, de groepsgrootte, –samenstelling en de gewenste specificaties.

Alle binnengekomen aanvragen zullen door Gids Patrick per e-mail in behandeling worden genomen en bevestigd. Een ontvangstbevestiging van de initiële aanvraag via zijn website(s) kan uitsluitend worden gekenmerkt als vrijblijvende offerte en niet als overeenkomst.

Een aanvraag voor een besloten wandeling is pas een definitieve boeking wanneer de opdrachtgever de door Gids Patrick verstuurde factuur binnen de gestelde betaaltermijn volledig heeft voldaan. Wanneer een besloten wandeling als definitief geboekt is gekenmerkt, is er sprake van een gesloten overkomst en zijn alle betrokken partijen gehouden aan de bepalingen hiervan.

 1. Betaling van een besloten stadswandeling met Gids Patrick.
  Een besloten wandeling wordt uitsluitend georganiseerd bij betaling per factuur vooraf welke binnen de op de factuur gestelde termijn doch minimaal 72 (tweeënzeventig) uur voorafgaand aan de wandeling in zijn geheel moet zijn voldaan en bijgeschreven op de bankrekening van Stonehenge Creations dan wel een van haar betalingspartners waaronder maar niet beperkt tot PayPal Inc. en Mollie b.v.

  Indien de opdrachtgever de gestelde betalingsverplichting niet tijdig nakomt, is deze van rechtswege in verzuim en behoudt Stonehenge Creations zich het recht voor de besloten wandeling gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren zonder dat de betalingsverplichting door de opdrachtgever hierbij komt te vervallen. Voor een dergelijke annulering aanvaardt Stonehenge Creations geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele direct of indirect geleden schade door de opdrachtgever of een van haar partners. De opdrachtgever en haar partners vrijwaren te dier zake Stonehenge Creations volledig en onvoorwaardelijk.

  Alle inkoop- en betaalvoorwaarden van Opdrachtgever worden nadrukkelijk afgewezen.

 2. Annuleringen vanuit de opdrachtgever en No-Shows.

  • Annuleringen tot 72 uur voor aanvang:
   Een opdrachtgever kan de boeking tot uiterlijk 72 (tweeënzeventig) uur voor aanvang van de wandeling uitsluitend per e-mail en zonder opgaaf van redenen annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden zullen binnen 14 (veertien) dagen door Stonehenge Creations worden teruggestort op een door de opdrachtgever aan te geven bankrekeningnummer.

  • Annuleringen binnen 72 tot 48 uur:
   Indien de opdrachtgever binnen 72 (tweeënzeventig) uur en 48 (achtenveertig) uur voor aanvang van de wandeling annuleert, blijft er een betalingsverplichting van 50% (vijftig procent) van het factuurbedrag door de opdrachtgever bestaan waarbij een bedrag van € 50,00 (vijftig euro) exclusief 21% btw als minimum bedrag zal worden gehanteerd.

  • Annuleringen binnen 48 uur en No-Shows:
   Indien de opdrachtgever binnen 48 (achtenveertig) uur voor aanvang van de wandeling annuleert en/of zonder voorafgaande (schriftelijke) berichtgeving verstek laat gaan (No-Show), blijft de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag onverminderd van kracht. Reeds betaalde gelden zullen niet worden gerestitueerd.

 3. Annuleringen vanuit Gids Patrick:
  Gids Patrick behoudt zich het recht voor een besloten wandeling te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te annuleren. In het geval van een dergelijke annulering welke geen direct dan wel indirect gevolg is van betalingsverzuim door de opdrachtgever vervalt de betalingsverplichting van de opdrachtgever in zijn geheel. Eventueel reeds betaalde gelden zullen door Stonehenge Creations binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

  Indien er sprake is van annulering door Gids Patrick wegens verzuim van de betalingsverplichting door de opdrachtgever zoals omschreven in ‘Besloten wandelingen’ punt 1 blijft de betalingsverplichting vanuit de opdrachtgever onverminderd van kracht.

  Bij ziekte van Gids Patrick zal de wandeling worden geannuleerd. Omdat het een eenmanszaak zonder personeel betreft, kan er geen vervanger worden ingezet. Eventueel reeds betaalde gelden zullen binnen 14 (veertien) dagen door Stonehenge Creations worden teruggestort op een door de opdrachtgever aan te geven bankrekeningnummer.

Overige bepalingen.
 • Gids Patrick houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving. In geval dat punten niet in dit artikel beschreven zijn, zal naar de reguliere regelgeving gekeken worden.

 • Er rust geen copyright, auteursrecht of merkbescherming op de werkwijze en/of verhalen van Gids Patrick. Het is een algemene manier van stadswandelingen organiseren en een wijze van verhalen vertellen. Verder beroept Gids Patrick zich op zijn artistieke vrijheid waarbij geen enkele vorm van auteursrecht wordt aanvaard. Zowel de Deelnemer als Opdrachter evenals iedere derde vrijwaart Gids Patrick volledig en onherroepelijk van enige aanspraak en/of aansprakelijkheid.

Lees hier mijn Privacyverklaring.