Wat is Den Haag toch mooi

🔒 Privacyverklaring

Laatste bewerking:
6 juni 2018

Gids Patrick handelt onder het motto ‘Privacy by Default’, oftewel ‘privacy is standaard’.
Dit houdt in er geen persoonlijke gegevens verzameld worden, tenzij u hier expliciet en actief toestemming voor geeft. De automatisch verkregen informatie wordt uitsluitend op anonieme wijze gebruikt.

Verzamelde gegevens.

Gids Patrick kan tijdens uw bezoek aan zijn website(s) een aantal gegevens verzamelen die nodig zijn voor een goede beleving en/of de afhandeling van uw verzoek.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden en op de volgende manier(en) verzameld:

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen Gids Patrick in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens:
Cookie en Gebruiksgegevens*.

Verwerkingslocatie:
VS – PrivacybeleidOpt Out.
Deelnemer aan Privacyschild.

Contact met de Gebruiker

Contact-, Reservering- of Bestelformulier (deze Website)
Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Persoonsgegevens:
Uw persoonlijke voor-, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, IBAN en -tenaamstelling**.

Gegevens van derden.
Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens van derden als zijnde uw eigen gegevens aan te leveren. Indien u uit naam van een bedrijf handelt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid hiervan en verklaart u gerechtigd te zijn uit dien hoofde te handelen.

*) Deze gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd bewaard en verwerkt.
**) IBAN-gegevens zijn alleen van toepassing bij online betalingen.


Contactinformatie

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Gids Patrick (onderdeel van Stonehenge Creations)
Patrick Buntsma
Franklinstraat 155
2562 CD Den Haag

Eigenaar contact-e-mailadres:
Uitsluitend via het contactformulier

Cookies.

Cookies zijn kleine gegevenssets die op uw eigen computer of apparaat worden bewaard. Ze geven deze website geanonimiseerde informatie over het website-gebruik en of u al eerder deze website heeft bezocht.

 • Geanonimiseerde versie van uw locatiegegevens (plaats);
 • Geanonimiseerde gegevens over uw activiteiten op de website(s), zoals paginabezoeken en verblijfsduur;
 • Geanonimiseerde versie van uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaattype.

Cookies worden maximaal 6 maanden op uw eigen systeem bewaard, tenzij u ze zelf eerder verwijdert.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Gids Patrick verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor zijn dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden:

 • Het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het verwerken van uw aanvraag;
 • Het verwerken van betalingen;
 • Het toesturen van informatie over (wijzigingen van) de afgenomen dienst;
 • Het eenmalig toesturen van een follow-up e-mail nadat de dienst is geleverd;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden;
 • Het vastleggen van bewijs.
Hoe worden uw gegevens bewaard?

Gids Patrick neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen.

Systeemlogboeken en onderhoud.
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
  Over het algemeen geldt:

 • Cookies worden automatisch na zes (6) maanden van uw systeem verwijderd, tenzij u ze zelf eerder verwijdert.
 • Door u zelf aangeleverde gegevens worden maximaal 24 (vierentwintig) maanden bewaard.
 • Geanonimiseerde, technische gegevens die via cookies verkregen worden, worden maximaal 24 (vierentwintig) maanden bewaard.

Echter kan Gids Patrick verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Delen met en inzage door en van derden.

Gids Patrick deelt uw gegevens uitsluitend als dit strict noodzakelijk is of op grond van wettelijke verplichtingen. Bij het verwerken van online betalingen via de website(s) van Gids Patrick worden de volgende gegevens gedeeld met de payment service provider Mollie bv daar dit noodzakelijk is voor de technische afhandeling:

 • Uw e-mailadres;
 • Uw bankrekeningnummer en tenaamstelling;
 • Het totaalbedrag en omschrijving van de afgenomen dienst of product.

Deze gegevensuitwisseling gebeurt uitsluitend middels beveiligde verbindingen.

Inzage en verwijdering.

U heeft uiteraard te allen tijde recht op inzage van de door Gids Patrick van u opgeslagen gegevens. U kunt hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier.

U heeft het recht om vergeten te worden. Als u de persoonlijke gegevens die door Gids Patrick over u heeft opgeslagen wilt laten verwijderen, kunt u hiervoor de opdracht geven via het contactformulier.

Doorgaans worden deze verzoeken binnen 48 (achtenveertig) uur uitgevoerd.

Verzoeken die na de bewaartermijn worden ingediend, kunnen niet worden gehonoreerd.

Overige bepalingen.

Juridische procedures.

Gids Patrick kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Gids Patrick genoodzaakt kan zijn persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt?

Gids Patrick ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.

Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Niet in dit beleid opgenomen informatie.

Te allen tijde kan van Gids Patrick meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Wijzigingen van dit privacybeleid.

Gids Patrick behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens waarover Gids Patrick beschikt. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt bovenaan deze pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient Gids Patrick opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities.

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de website wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de website, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/website.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevensset die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.